Notariskantoor Dijkhuis-Koeman is de handelsnaam van een eenmanszaak gedreven door en voor rekening en risico van mr D.B. Dijkhuis, notaris te Zaanstad.

Op de werkzaamheden van de notaris zijn van toepassing de volgende algemene voorwaarden zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34314465.

Artikel 1. Definities
Notaris
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen

Artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris.
2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 3. Tarieven en meerwerk
1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd, een hoger bedrag dan het in het vorige lid bepaalde bedrag in rekening te brengen.

Artikel 4. Niet doorgegane akte/ingetrokken opdracht
Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden of kunnen leiden tot een notariële akte casu quo tot het door de opdrachtgever beoogde resultaat, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal de notaris alle informatie ter beschikking stellen welke voor de uitvoering van de opdracht relevant is.
2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de notaris
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de notaris ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
Opdrachtgever vrijwaart de notaris voor elke schade in welke vorm dan ook welke voortvloeit uit het niet voldoen van het in het eerste alinea gestelde.
4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de betreffende bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht middellijk of onmiddellijk wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon of beiden.
De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (als dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag, gestort op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 7. Betaling
1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.
2. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

Artikel 8. Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de notaris
1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
2. De in vorig lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet meer deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1., 2. en 3. van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 10. Klachten
In geval de opdrachtgever een klacht heeft jegens de notaris zal hij deze klacht eerst aan de notaris voorleggen. Indien daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) te 's-Gravenhage of de Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen te Haarlem.

Artikel 11. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
Het merendeel van de dienstverlening van de notaris valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Op grond hiervan is de notaris verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 12. Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn cliënten zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.