Vastgoedveiling Randstad-Noord 17 december 2018

maandag 18 september 2018 vanaf 16:30 uur Waar: Café-Restaurant Dauphine Prins Bernhardplein 175 1097 BL Amsterdam

Warder  68, 1473 PD WARDER (43664)

OBJECT: Woonhuis BETREFT: Executieveiling (hypotheek)
STATUS: Veiling
OMSCHRIJVING: het woonhuis met garage, onder- en bijgelegen grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Warder, Warder 68 (postcode 1473 PD);

  • Vol eigendom
  • eigen gebruik

BEZICHTIGING:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Klik om meer te lezen » Download brochure

EIGENDOMSGEGEVENS

Eigendomsgegevens

Zie bijzondere veilingvoorwaarden

KADASTRAAL

Kadastrale omschrijving:

kadastraal bekend gemeente Warder sectie C nummer 471, groot zeventien are (17 a);

Kadastrale kaart:

pdf Download hier de kadastrale kaart

VOORWAARDEN

Bijzonderheden

Let op: Gebruikssituatie:

1. Voor zover aan de Verkoper bekend, is de Onroerende Zaak thans in gebruik bij de Rechthebbende, al dan niet tezamen met de zijnen.
2. De Verkoper heeft gegronde redenen om aan te nemen dat op het moment van het bekend maken van de Verkoop er geen personen (zullen) zijn die krachtens een huurovereenkomst gebruik maken van (een gedeelte van) de Onroerende Zaak, zodat de Verkoper niet het verlof heeft gevraagd en/of zal vragen aan de daartoe bevoegde voorzieningenrechter tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek.

Algemene voorwaarden:

pdf avve 2017 Download informatiebrochure (43353_Afschrif openbaar register Hyp4 dl 64345 nr 114.pdf

pdf avve 2017 Download algemene voorwaarden voor executieverkopen 2017

Bijzondere voorwaarden:

pdf Download bijzondere veilingvoorwaarden

FINANCIEEL

Inzetpremie:

1% van de inzetsom voor rekening van verkoper

Indicatie Veilingkosten:

€ 4.482.00  (per 15-11-2018 om 16:53 uur)
exclusief 2% overdrachtsbelasting (per 15-11-2018 om 16:53 uur)
pdf Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-11-2018 om 16:52 uur)

Lasten (k.k.): Zie veilingvoorwaarden

JURIDISCHE ASPECTEN

Verplichtingen en vrijwaring verkoper
De belangrijkste verplichting van de verkoper is aan de koper de eigendom of (indien het van het pand een ander recht betreft) dat recht te leveren. Daarvoor staat de verkoper in. Voor het overige sluit verkoper elke aansprakelijkheid uit en verleent de verkoper geen enkele vrijwaring. Dat betekent o.a. dat de koper het risico draagt dat de aangegeven oppervlakte niet juist is. Verder neemt de koper alle verhuur- en verpachtverplichtingen over, en alle bijzondere rechten en verplichtingen, zoals beperkte rechten, erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen. Dat geldt ook voor gebreken en verontreinigingen in het pand of in de bodem. Roerende zaken zijn niet in de verkoop begrepen, tenzij dit anders vermeld is in de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

Verhuring en huurbeding
Als het geveilde pand verhuurd is, gaan de rechten en plichten uit de huur op de koper over. Dat geldt ook voor pacht. Daar is echter een uitzondering op. Als de huur strijdig is met het veelal door de hypotheekhouder gemaakt huurbeding, of als de huur is aangegaan nadat op het pand beslag is gelegd, kan de nietigheid van de huur worden ingeroepen. Het huurbeding houdt in dat de hypotheekgever (de geldlener dus) niet bevoegd is het onderpand te verhuren en te beschikken over huurtermijnen zonder toestemming van de hypotheekhouder. Indien in strijd met dit beding en dus zonder toestemming toch een huurovereenkomst is gesloten, kan in beginsel de nietigheid hiervan worden ingeroepen. De koper zal de ontruiming op eigen kosten moeten bewerkstelligen. Bij woonruimte dient dan echter eerst nog voorafgaande aan de veiling door de verkoper/hypotheekhouder de Voorzieningenrechter te worden ingeschakeld. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

Wanprestatie
Bij niet of niet tijdige nakoming door hetzij koper, hetzij verkoper, anders dan door een niet aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, zodra hij in verzuim is. Een partij is pas in verzuim, als hij, na bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, gedurende drie dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft. De wederpartij heeft dan de keuze tussen:

nakoming van de koopovereenkomst te vorderen, indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie promille (3 0/00) van de koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro ( € 1.000,=) of,
de koopovereenkomst te ontbinden, met dien verstande dat de ontbinding door de koper slechts kan worden gevraagd door rechterlijke tussenkomst. In geval van ontbinding verbeurt de nalatige partij tegenover de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent (15%) van de koopsom. Zie artikel 22 AVVE 2006.


Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Bekijk de volledige agenda Vastgoedveiling Randstad-Noord: Klik hier >>